PRESENTACIÓ
ÀREES
NOTÍCIES
ENLLAÇOS
CONTACTE
ASSESSORAMENT FISCAL

L'assessorament fiscal és el servei de referència del nostre despatx, realitzat de forma personalitzada en funció de les necessitats dels nostres clients. Els principals serveis que oferim són:
 • Planificació i assessorament fiscal
 • Assessorament, formalització i presentació de les declaracions fiscals relatives a tots els tributs.
 • Circulars informatives periòdiques de novetats fiscals i obligacions tributàries.
 • Informes i dictàmens pericials.
 • Auditoria fiscal.

PROCEDIMENTS TRIBUTARIS
 • Procediments de gestió tributària: requeriments, comprovacions, verificacions d'informació.
 • Inspeccions tributàries.
 • Procediments de recaptació: expedients de constrenyiment, derivacions de responsabilitat, embargaments i aplaçaments.
 • Recursos de reposició i reclamacions Econòmic-Administratives i recursos en via contenciosa.
 • Serveis de recepció de notificacions electròniques.


ÀREA ECONÒMIC FINANCERA

Els principals serveis que oferim són:
 • Anàlisi d'estats financers, estudi i elaboració d'informes i dictàmens econòmic-financers.
 • Plans de tresoreria i viabilitat.
 • Anàlisi d'inversions i la seva viabilitat econòmic-financera.
 • Gestió, assessorament i seguiment de comptabilitat de costos.
 • Valoracions d'empreses.


COMPTABLE

El nostre departament de serveis comptables funciona de forma coordinada amb l'àrea d'assessorament fiscal i jurídic-mercantil.
Els principals serveis que oferim són:
 • Atenció de consultes comptables.
 • Informes i dictàmens en matèria comptable.
 • Realització de comptabilitats.
 • Tramitació i presentació Llibres comptables al registre mercantil.
 • Estudi, formalització i dipòsit de comptes anuals i memòria al Registre Mercantil.


LABORAL

El nostre departament de laboral ofereix els següents serveis:
 • Assessorament en matèria laboral.
 • Estudi i formalització de nòmines, contractes, altes i baixes, acomiadaments, TC's. etc.
 • Expedients de I.T./ I.P. jubilacions, permisos de residencia, etc a presentar a l'administració corresponent.
 • Declaracions de retencions IRPF, resums anuals, certificats.
 • Informes i dictàmens en matèria laboral.
 • Resum estadístics laborals.
 • Auditories laborals.
 • Representació davant l'administració (OTG, CMAC, FOGASA ).
 • Expedients de regulació d'ocupació.
 • Expedients d'estrangeria.


ÀREA CONTENCIOSA I PENAL

 • Procediments contra l'administració i a les diferents instàncies judicials.
 • Procediments civils (dret de família, drets reals, arrendaments, responsabilitat civil contractual i extracontractual, etc) mercantils (impugnacions societàries, concursos de creditors, etc).
 • Procediments penals (dret penal econòmic).


JURÍDIC-MERCANTIL

El nostre departament jurídic mercantil, inclou els següents serveis:

DRET SOCIETARI
 • Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, de comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives i associacions en general.
 • Atorgament i revocació de poders.
 • Operacions de reestructuració empresarial. (Fusions, escissions, aportacions de branca d'activitat, etc.).
 • Transmissions d'empreses.
 • Informes jurídics-mercantils i Auditoria legal.
 • Contractes mercantils en general.

SUCCESSIONS, DONACIONS I FAMÍLIA
 • Assessorament en qüestions successòries.
 • Estudi, formalització, partició I tramitació d'herències i altres qüestions relacionades amb successions i donacions (disposicions de darreres voluntats, capitulacions matrimonials, etc).
 • Optimització tributària de la fiscalitat de patrimonis familiars.

CONCURSOS DE CREDITORS
 • Assessorament, planificació i seguiment de processos concursals.


ÀREA DE GESTORIA
 • Gestionem tota la documentació necessària perquè l'entitat de crèdit pugui aprovar o denegar les operacions creditícies.
 • Tramitació a la notaria dels documents necessaris per atorgar l'escriptura pública.
 • Realitzem la gestió de retirada d'escriptures de la notaria, les corresponents liquidacions d'impostos i plusvàlues.
 • Tramitacions amb trànsit (Canvis de noms de vehicles, duplicats documentació, etc).
 • Tramitem tot tipus d'expedients i assumptes amb organismes privats i públics, estatals, autonòmics i municipals.


Delegació Girona
c/Santa Eugènia 96, 1r 2a
17005 GIRONA
T. 972 23 11 15
F. 972 40 24 62
Delegació Palafrugell
c/Sant Josep 26
17200 PALAFRUGELL
T. 972 30 58 92
F. 972 61 08 08
Delegació Empuriabrava
c/Salins 1, Edifici Bahia III, Local 13
17487 EMPURIABRAVA
T. 972 45 25 45
F. 972 40 24 62
softweb girona disseny web creacio pagina web